Regulamin Witryny

1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej jako "Regulamin") określa zasady korzystania Użytkowników z Witryny oraz zakres i rodzaje Usług udostępnianych przez EDP Energia Polska w ramach Witryny, jak również tryb postępowania reklamacyjnego i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w ramach Witryny, w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
3. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
4. Skorzystanie z Witryny lub z odpowiedniej Usługi w ramach Witryny przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika Regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

2. Definicje
Przez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się:
1. EDP Energia Polska - EDP Energia Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000745590, NIP 7010845524, z siedzibą na Al. Jerozolimskich 98, 00-807 Warszawa, Polska, kapitał zakładowy: 8 505 000 PLN.
2. Usługi - usługi elektroniczne udostępnione przez EDP Energia Polska za pośrednictwem Witryny, których zakres został szczegółowo określony w § 3 Regulaminu.
3. Użytkownik - każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Witryny, w szczególności poprzez korzystanie z Usług.
4. Witryna - strona internetowa umożliwiająca korzystanie z Usług i udostępniająca informacje o spółce EDP Energia Polska dostępna pod adresem www.edpenergia.pl.

3. Zakres Usług
1. Regulamin obejmuje następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:
a. Udostępnianie materiałów oraz informacji w ramach Witryny, w tym w szczególności informacji handlowych;
b. Umożliwienie w ramach Witryny składania przez Użytkowników zapytań i wniosków kierowanych do EDP Energia Polska, w tym w szczególności w celu nawiązania współpracy z EDP Energia Polska w roli agenta.
2. Zakres usług udostępnianych w ramach Witryny może ulec zmianom.

4. Wymagania techniczne
Do prawidłowego korzystania z Witryny Użytkownik we własnym zakresie musi zapewnić następujące minimalne wymagania techniczne:
1. Komputer i oprogramowanie o następującej minimalnej specyfikacji technicznej:
a. Dowolny powszechnie używany system operacyjny oraz przeglądarka internetowa. Należy jednak brać pod uwagę, że Witryna nie została zoptymalizowana pod przeglądarkę internetową Internet Explorer;
b. Włączona obsługa JavaScript i Cookies.

5. Postępowanie reklamacyjne
1. Użytkownik może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane z świadczonymi Usługami:
a. Telefonicznie na numer +48 (22) 331 01 88
b. Za pomocą poczty elektronicznej na adres edpenergia.pl@edp.com
2. Zapytania, uwagi i reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem Usług następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej lub telefonicznej.

6. Zmiany regulaminu
1. EDP Energia Polska zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a także zmiany treści informacji zamieszczanych na Witrynie.
2. W przypadku zmiany Regulaminu EDP Energia Polska powiadomi o tym fakcie Użytkowników z użyciem odpowiedniego komunikatu, który zostanie zamieszczony na Witrynie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich opublikowania na Witrynie.

7. Odpowiedzialność
1. EDP Energia Polska nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaistnienia przerw w świadczeniu Usług, które wynikają z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych.
2. EDP Energia Polska nie ponosi ponadto odpowiedzialności w przypadku przerwy w dostępie do Witryny, które wynika z działania siły wyższej lub wynika z konieczności przeprowadzenia konserwacji Witryny.

8. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na Witrynie.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.

System.Web.Mvc.HtmlHelper`1[Umbraco.Core.Models.IPublishedContent];