Polityka Prywatności

1. Zakres stosowania i podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych
Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych dostarczanych przez użytkownika („Użytkownik”) witryny internetowej www.edpenergia.pl („Witryna”) w zakresie korzystania z Witryny i postanowień dotyczących żądanych usług dostępnych w Witrynie („Usługi”), w tym obejmujących wypełnianie formularzy dostępnych w Witrynie.
Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie tych danych w charakterze administratora danych:


EDP Energia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej „EDP Energia Polska”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000745590, NIP 7010845524, z siedzibą pod adresem Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, Polska, kapitał zakładowy: 8 505 000 PLN.


Przed skorzystaniem z Witryny Użytkownik musi dokładnie zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności i swobodnie zadecydować, czy zamierza udostępnić swoje dane osobowe EDP ENERGIA POLSKA.


Niniejsza Witryna nie jest skierowana do osób małoletnich. Użytkownik gwarantuje, że jest pełnoletni i że przekazane dane są prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne. Użytkownik bierze odpowiedzialność za wszelką niezgodność. Jeżeli przekazane dane należą do osoby trzeciej, użytkownik gwarantuje, że poinformował tę osobę o warunkach określonych w niniejszym dokumencie oraz że był upoważniony do dostarczenia danych tej osoby do EDP ENERGIA POLSKA we wskazanych celach.


W każdej sprawie związanej z niniejszą Polityką prywatności można skontaktować się z EDP ENERGIA POLSKA poprzez następujące punkty kontaktu:
E-mail: edpenergia.pl@edp.com
Witryna EDP: edpenergia.pl

2. Zebrane dane osobowe
EDP ENERGIA POLSKA gromadzi następujące kategorie danych osobowych („Dane osobowe”):
• dane z przeglądarki związane z Usługami oferowanymi za pośrednictwem Witryny i gromadzone za pośrednictwem plików cookie, zgodnie z Polityką plików cookie dostępną tutaj;
• dane przekazane w przypadku wniosków wypełnionych przez Użytkowników lub wniosków Użytkownika o udzielenie informacji lub pomocy;
• dane identyfikacyjne Użytkownika uzyskującego dostęp do swojego konta osobistego;
• dane przekazane przez Użytkowników w formularzu "Zostań agentem" (jeśli ma zastosowanie);
• informacje dotyczące umowy między Użytkownikiem a EDP ENERGIA POLSKA. Przetwarzanie Danych osobowych zawartych na koncie osobistym reguluje klauzula informacyjna udostępniona przez EDP ENERGIA POLSKA w momencie zawarcia stosunku umownego z Użytkownikiem.
• i
nformacje dotyczące umowy między agentem EDP ENERGIA POLSKA a EDP ENERGA POLSKA. Przetwarzanie danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy z agentem reguluje klauzula informacyjna udostępniona przez EDP ENERGIA POLSKA w momencie zawarcia stosunku umownego z agentem.


3. Cele przetwarzania danych i podstawa prawna
EDP ENERGIA POLSKA przetwarza Dane osobowe w następujących celach:
a) świadczenia Usług oferowanych za pośrednictwem Witryny, w tym udzielania odpowiedzi na wnioski Użytkownika o udzielenie informacji lub pomocy oraz przyjmowania zgłoszeń i przeprowadzania procesu rekrutacyjnego kandydatów na stanowisko agenta EDP ENERGIA POLSKA;
b) zgodności z obowiązującymi przepisami krajowymi/unijnymi i/lub odpowiedzi na żądania organów publicznych i rządowych;
(cele określone w pkt a) i b) są łącznie zwane „Celami umownymi”)
c) dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniach sądowych lub w postępowaniach administracyjnych lub pozasądowych; oraz
d) zakończenia potencjalnej fuzji, sprzedaży aktywów lub przeniesienia całości lub istotnej części działalności, poprzez ujawnienie i przekazanie Danych osobowych stronie trzeciej lub stronom uczestniczącym w transakcji jako części transakcji;
e) dostarczania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług EDP ENERGIA POLSKA. Informacje mogą być wysyłane zarówno przez automatyczne (np. SMS, MMS, faks, systemy wywołujące, e-mail i aplikacje internetowe), jak i tradycyjne (np. połączenia nawiązywane przez operatorów) środki komunikacji;
(cele określone w pkt c), d) i e) są łącznie zwane „Celami związanymi z uzasadnionym interesem”)


Przetwarzanie Danych osobowych jest konieczne w przypadku Celów umownych, ponieważ ma zasadnicze znaczenie dla realizacji umów między użytkownikami a EDP ENERGIA POLSKA lub dla podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie zgodnie z ust. 3 lit. a), oraz dla zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami, zgodnie z ust. 3 pkt b). Jeżeli Użytkownik nie przekaże swoich Danych osobowych na potrzeby Celów umownych, EDP ENERGIA POLSKA nie będzie w stanie świadczyć na rzecz Użytkownika odpowiednich Usług.


Przetwarzanie Danych osobowych w odniesieniu do Celów związanych z uzasadnionym interesem, zgodnie z ust. 3, lit. c), d) i e), odbywa się zgodnie z art. 6, pkt f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych UE nr 679/2016 („RODO”), w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu EDP ENERGIA POLSKA, który jest odpowiednio zrównoważony z interesem Użytkownika, ponieważ przetwarzanie danych odbywa się w granicach ściśle niezbędnych do prowadzenia takiej działalności gospodarczej. Przetwarzanie danych na potrzeby Celów związanych z uzasadnionymi interesami nie jest obowiązkowe, a Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, korzystając z zasad określonych w niniejszej Polityce prywatności. W takim przypadku EDP ENERGIA POLSKA nie będzie przetwarzać danych osobowych, z wyjątkiem przypadku, gdy EDP ENERGIA POLSKA wykaże istnienie prawnie uzasadnionych i przeważających podstaw do przetwarzania lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia lub obrony praw EDP ENERGIA POLSKA, zgodnie z artykułem 21 RODO.

4. Odbiorcy
W Celach umownych Dane osobowe mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców zlokalizowanych na terenie UE: (a) odpowiedni zewnętrzny usługodawca EDP ENERGIA POLSKA, któremu powierzono czynności przetwarzania, świadczący usługi lub pomoc i porady dla EDP ENERGIA POLSKA, w szczególności, ale nie wyłącznie, w zakresie technologii, księgowości, zagadnień administracyjnych, prawnych, ubezpieczeniowych, IT; (b) inne spółki należące do grupy EDP oraz (c) osoby i organy, których prawo dostępu do Danych osobowych wynika z przepisów prawa wydanych przez uprawnione do tego władze.


W Celach związanych z uzasadnionym interesem Dane osobowe mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców zlokalizowanych na terenie UE: (a) stron trzecich, którym powierzono czynności przetwarzania, (b) innych spółek w ramach grupy EDP, (c) potencjalnego nabywcy EDP ENERGIA POLSKA oraz podmiotów powstałych w wyniku połączenia lub jakiejkolwiek innej transformacji z udziałem EDP ENERGIA POLSKA, (d) odpowiednich władz.

Pełna lista podmiotów przetwarzających wyznaczonych przez EDP ENERGIA POLSKA jest dostępna na żądanie na zasadach określonych w niniejszej Polityce prywatności.


5. Międzynarodowe przekazywanie danych
Przetwarzanie danych w wyżej wymienionych celach odbywa się w całości w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie Danych osobowych opiera się na systemach informatycznych wyposażonych w odpowiednie środki bezpieczeństwa informacji, takie jak szyfrowanie treści i komunikacji oraz korzystanie z bezpiecznych serwerów. W przypadku przekazania danych z UE do krajów, które nie zostały uznane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony przez Komisję Europejską, EDP ENERGIA POLSKA zastosuje odpowiednie i adekwatne zabezpieczenia w celu ochrony Danych osobowych. W związku z tym, Dane osobowe są przekazywane zgodnie z wymogami i obowiązkami, wynikającymi z mających zastosowanie przepisów o ochronie danych osobowych, takimi jak standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską zgodnie z art. 45 i 46 RODO, których kopii Użytkownik może zażądać kontaktując się z nami.


6. Okres przechowywania
Zebrane dane mogą być przechowywane: przez okres niezbędny dla wypełnienia obowiązków prawnych lub celów związanych z archiwizacją, w przypadku których EDP zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych; jeżeli istnieje umowa między EDP ENERGIA POLSKA a Użytkownikiem, w okresie obowiązywania umowy wraz z okresami przedawnienia i wygaśnięcia praw z niej wynikających, chyba że EDP ENERGIA POLSKA jest zobowiązana do przechowywania ich przez dłuższy czas na mocy prawa.
EDP ENERGIA POLSKA może również przechowywać dane dłużej do celów statystycznych i w tym celu będzie je anonimizować.


Dane zbierane w celudostarczania informacji marketingowych zgodnie z ust. 3 pkt e) niniejszej Polityki prywatności są przechowywane przez czas trwania Usług i okres 24 miesięcy po ich wygaśnięciu.


7. Prawa Użytkownika
Użytkownik w każdym momencie ma prawo do:


a) uzyskania z EDP ENERGIA POLSKA potwierdzenia istnienia danych osobowych oraz uzyskania informacji o ich zawartości i źródle, sprawdzenia ich dokładności oraz zażądania ich integracji, aktualizacji lub zmiany;
b) zażądania usunięcia, anonimizacji lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przetwarzanych z naruszeniem obowiązujących przepisów;
c) wyrażenia z uzasadnionych przyczyn sprzeciwu, w całości lub w części wobec przetwarzania danych;
d) zażądania od EDP ENERGIA POLSKA ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika, jeżeli:

• Użytkownik kwestionuje dokładność danych osobowych, dopóki EDP ENERGIA POLSKA nie podejmie odpowiednich kroków w celu poprawienia lub weryfikacji ich dokładności;
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale Użytkownik nie chce usunięcia swoich Danych osobowych;
• EDP ENERGIA POLSKA nie potrzebuje już danych osobowych Użytkownika do celów przetwarzania, ale Użytkownik potrzebuje ich w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub
• Użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu danych dla Celów związanych z uzasadnionym interesem, w oczekiwaniu na zweryfikowanie, czy EDP ENERGIA POLSKA ma uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania;
e) sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika w przypadku przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes, chyba że EDP ENERGIA POLSKA wykaże istnienie prawnie uzasadnionych i przeważających podstaw do przetwarzania lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
f) żądania usunięcia danych osobowych Użytkownika bez zbędnej zwłoki;
g) otrzymania elektronicznej kopii danych osobowych Użytkownika, jeśli Użytkownik chciałby dokonać przeniesienia swoich danych osobowych do siebie lub do innego dostawcy, w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne EDP ENERGIA POLSKA do świadczenia usług i dane osobowe są przetwarzane w sposób automatyczny; oraz
h) wniesienia skargi do właściwego organu nadzorującego ochronę danych.
i) Użytkownicy mają prawo do określenia (ogólnych lub szczegółowych) wytycznych dotyczących losów ich danych osobowych na wypadek śmierci.
W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw Użytkownik może skontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych, przesyłając pisemny wniosek na adresy wymienione w ustępie 1 niniejszej Polityki prywatności lub pod następujący adres e-mail: edpenergia.pl@edp.com


Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzoru (w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że jego prawa związane z Danymi osobowymi zostały naruszone.