Solarny System Fotowoltaiczny EDP

Twoja firma może krążyć wokół słońca

numeric promo

Mniej na fakturze

Czerpiąc energię z paneli, zmniejszasz zużycie energii z sieci i obniżasz wysokość faktur

Autonomia

Produkujesz i zużywasz energię, której potrzebuje Twoja firma

Monitoring

Obserwujesz w czasie rzeczywistym produkcję energii z paneli i wiesz, ile oszczędzasz

Personalizacja

Rozwiązania dopasowane do wielkości i potrzeb Twojej firmy

Doskonałość operacyjna

Celem EDP jest świadczenie ponadstandardowych rozwiązań wyróżniających się wysoką jakością.

Oszczędności dla klientów

EDP oferuje produkty i usługi zapewniające bezpośrednie oszczędności.

Wzór Oświadczenia

Pobierz i wypełnij Oświadczenie a następnie prześlij na adres EDPEnergiaPolska-Clients@edp.com

Kogo dotyczy Ustawa z dnia 27.10.2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2243)?

Ustawa dotyczy:

1. Odbiorców uprawnionych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127), w przypadku gdy zużywa energię elektryczną powyżej maksymalnych limitów zużycia energii elektrycznej określonych w art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 oraz z uwzględnieniem art. 11 tej ustawy,


2. Przedsiębiorcy będącego mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności,


3. Odbiorcy innego niż podmiot określony w lit. A, będącego małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii (Dz. Urz. UE LI 261 z 7.10.2022, str. 1), producenta rolnego będącego osobą fizyczną wpisaną do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001), lub osobą fizyczną prowadzącą dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.4), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby prowadzonej działalności


4. Jednostki samorządu terytorialnego lub podmiotu świadczącego na rzecz tej jednostki usługi, w tym samorządowego zakładu budżetowego, samorządowej jednostki budżetowej oraz spółek, o których mowa w art. 9 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679), w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania zadań zleconych i zadań własnych, w tym usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, z zakresu:

 • dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku
 • oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz
 • gaz
 • transportu zbiorowego
 • ochrony zdrowia
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • budownictwa mieszkaniowego
 • edukacji publicznej
 • kultury, w tym bibliotek i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i
 • utrzymania magazynu przeciwpowodziowego
 • utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
 • kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812)
 • kultury fizycznej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599)


5. podmiotów będących:

 • podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby udzielania tych świadczeń
 • jednostką organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.5), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby świadczenia pomocy społecznej noclegownią albo ogrzewalnią
 • noclegownią albo ogrzewalnią, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności,
 • jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, 1700 i 2140), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • podmiotem systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.6), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
  podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.7), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy, a także dziennym opiekunem, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324, 1383 i 2140), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
  kościołem lub innym związkiem wyznaniowym, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1435 i 1700), w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby działalności niegospodarczej
 • podmiotem prowadzącym działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby tej działalności
 • centrum, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • kołem gospodyń wiejskich, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 poz. 2256), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby swojej działalności
 • podmiotem prowadzącym działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby tej działalności
 • specjalistycznym ośrodkiem wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • spółdzielnią inwalidów lub spółdzielnią niewidomych, o których mowa w art. 181a § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648), w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • podmiotem leczniczym będącym jednostką organizacyjną publicznej służby krwi, o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749 oraz z 2022 r. poz. 974), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby realizacji zadań wynikających z tej ustawy
 • ochotniczą strażą pożarną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1301 i 1964), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby realizacji zadań określonych w tej ustawie
 • placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • rodzinnym domem pomocy, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, albo mieszkaniem chronionym, o którym mowa w art. 53 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 oraz z 2022 r. poz. 218 i 1812), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • klubem integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • warsztatem terapii zajęciowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812) albo zakładem aktywności zawodowej, o których mowa w art. 29 ust. 1 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby działalności pożytku publicznego
 • spółdzielnią socjalną w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085 oraz z 2022 r. poz. 1812 i 2140), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • związkiem zawodowym, o którym mowa w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • podmiotem prowadzącym działalność w zakresie kultury fizycznej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • schroniskiem dla zwierząt w rozumieniu art. 4 pkt 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • azylem dla zwierząt, o którym mowa w art. 5 pkt 1e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726 i 2185), ogrodem botanicznym, o którym mowa w art. 5 pkt 10 tej ustawy, ogrodem zoologicznym, o którym mowa w art. 5 pkt 11 tej ustawy, lub ośrodkiem rehabilitacji zwierząt, o którym mowa w art. 5 pkt 13 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • okręgowym ośrodkiem wychowawczym, zakładem poprawczym lub schroniskiem dla nieletnich, o których mowa w art. 343 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700), w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.

Jak skorzystać z mechanizmu ceny maksymalnej?

Aby skorzystać z mechanizmu ceny maksymalnej od dnia wejścia w życie Ustawy do 30 listopada br. odbiorca uprawniony, za wyjątkiem odbiorcy w gospodarstwie domowym, musi złożyć do EDP Energia Polska sp. z o.o. Oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających uznać go za Odbiorcę uprawnionego.

Oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych, wg wzoru opublikowanego przez ministra właściwego do spraw energii, zawiera:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie składającego Oświadczenie za odbiorcę uprawnionego;


2) wskazanie danych służących określeniu szacunkowej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby:

 • a) podmiotów lub realizacji zadań, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b–e Ustawy,
 • b) inne niż określone w art. 2 pkt 2 lit. b–e Ustawy;


3) określenie szacowanej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby, o których mowa w pkt 2 powyżej;


4) numer punktu poboru energii;


5) datę zawarcia umowy sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne, albo umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy.

 

Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Gdzie i w jakiej formie mogę złożyć Oświadczenie?

Odbiorca uprawniony może złożyć Oświadczenie w następującej formie:

Skan Oświadczenia podpisanego własnoręcznie nie będzie uznany.

Ile wynosi Cena maksymalna?

Zgodnie z Ustawą cenę maksymalną, rozumie się jako cenę energii elektrycznej wynoszącą 785 zł/MWh, przy czym cena ta nie zawiera podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (Ustawa Roz. 1 art. 2 pkt. 1 lit b).

Jaki okres dotyczy cen maksymalnych?

Ceny maksymalne mają zastosowanie w rozliczeniach w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Zgodnie z Ustawą, dla Odbiorcy uprawnionego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-e Ustawy, którzy złożą Oświadczenie, cenę maksymalną stosuje się również do rozliczeń obejmujących okres od dnia zawarcia przez niego tej umowy lub wejścia w życie tej zmiany lub określenia ceny do dnia 30 listopada 2022 r. jeśli odbiorca ten:

1) po dniu 23 lutego 2022 r. zawarł ze sprzedawcą umowę sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne albo umowę kompleksową, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne lub
2) po dniu 23 lutego 2022 r. dokonał zmiany warunków umowy sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne lub umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne w zakresie ceny energii elektrycznej zawartej z podmiotem uprawnionym przed tym dniem, lub
3) posiadał umowę sprzedaży, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne albo umowę kompleksową, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne, przewidującą określanie ceny energii elektrycznej na podstawie wyboru przez odbiorcę końcowego terminu zakupu energii elektrycznej na giełdzie towarowej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.

W takich przypadkach, sprzedawca w zakresie dostaw energii elektrycznej, które miały miejsce do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, dokonuje rozliczeń wynikających ze stosowania ceny maksymalnej proporcjonalnie, w miesięcznych ratach, w okresie do dnia 31 grudnia 2023 r.

Kiedy muszę złożyć Oświadczenie?

Oświadczenie musi zostać złożne w terminie do 30 listopada 2022 r., aby sprzedawca zastosował wobec niego cenę maksymalną od 1 grudnia 2022 r. lub także w określonych przypadkach od dnia 24 lutego 2022 r. Złożenie przez Odbiorcę uprawnionego Oświadczenia po 30 listopada 2022 r. zobowiązuje sprzedawcę do stosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono Oświadczenie.

Ile oświadczeń mam złożyć jeśli posiadam więcej niż jedną umowę?

Jeśli posiadasz kilka umów na różne PPE możesz złożyć jedno oświadczenie ale wtedy trzeba pamiętać by przy właściwym nr PPE wskazać odpowiednią datę zawarcia umowy, która obejmuje dany PPE.

Czy Klient o statusie „dużego przedsiębiorcy” będzie objęty ustawą?

Ustawa nie ma zastosowania dla podmiotów ze statusem „dużego przedsiębiorcy”. Ustawa odnosi się do definicji przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570).

Czy mogę przesłać wypełnione, podpisane i zeskanowane Oświadczenie?

Nie. W przypadku przesłania Oświadczenia drogą mailową dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym.

Co będzie, gdy prześlę niekompletne Oświadczenie?

Aby móc skorzystać z rozliczeń w oparciu o cenę wynikająca z ustawy należy bardzo dokładnie wypełnić załączone na stronie Oświadczenie uzupełniając wszystkie wymagane pola. Oświadczenia błędne lub niekompletne mogą być odrzucone.

Gdzie mogę znaleźć nr PPE?

Numer albo numery PPE są przedstawione na fakturach.

Jakie dane dot. zużycia energii elektrycznej powinienem podać?

Podaj szacunkowe dane dotyczące przewidywanej wielkości zużycia energii elektrycznej w okresie objętym ceną maksymalną w kWh.

Dlaczego w Oświadczeniu trzeba wpisać NIP, adres mailowy firmy i numer telefonu?

Podanie NIP-u firmy usprawni weryfikację złożonego Oświadczenia a wskazanie danych mailowych i numeru telefonu pozwoli na kontakt w przypadku błędów w złożonym Oświadczeniu.

Co mam wpisać w oświadczeniu w kolumnie o nazwie: Data zawarcia umowy?

Wpisz datę, która została wskazana w samej umowie jako oznaczenie roku, miesiąca, dnia, w którym została ona zawarta przez Strony.
W przypadku umowy, która była zmieniana aneksami, wpisz samą datę zawarcia umowy,.

Jeśli zawarłeś z EDP Energia Polska sp. z o.o. więcej niż jedną umowę na różne PPE, której realizacja obejmuje okres stosowania cen maksymalnych, obok numerów PPE wymień datę odpowiedniej zawartej przez Ciebie umowy z EDP Energia Polska, która dotyczy danego PPE.

Jeśli dla tego samego PPE zawarłeś więcej niż jedną umowę, których realizacja przypada w okresie stosowania cen maksymalnych (np. na skutek wygaśnięcia umowy w tym okresie i zawarcia w jej miejsce nowej), wskaż w oświadczeniu ten nr PPE tyle razy ile było zawartych umów, wpisując w kolumnie nr 3 datę zawarcia każdej z tych umów.

Co wpisać w kolumnach: „Wielkość zużycia energii elektrycznej?” i „Część energii elektrycznej objęta ceną maksymalną (%)?

Jeżeli jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą i zużywasz całą energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności - w kolumnie o nazwie „Wielkość zużycia energii elektrycznej” – powinieneś wpisać określoną w kWh, przewidywaną przez Ciebie ilość energii elektrycznej, którą będziesz zużywał w okresie stosowania cen maksymalnych. Zgodnie z ustawą ceny maksymalne są stosowane wobec odbiorców uprawnionych do 31.12.2023 r.

Jeżeli zużywasz całą energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności - w kolumnie o nazwie „Część energii elektrycznej objęta ceną maksymalną (%)” – powinieneś wpisać 100%.

Czy wiedziałeś, że

EDP jest jedną z wiodących firm w produkcji zielonej energii?

System.Web.Mvc.HtmlHelper`1[Umbraco.Core.Models.IPublishedContent];